Citate de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord despre Sens

1 citat de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord despre sens

Charles-Maurice De Talleyrand-Périgord Om politic si diplomat francez