Citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre Adevăr

27 citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre adevăr

Buddha (Gautama Siddhartha) Fondatorul Budismului