Citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre Bine

23 citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre bine

Buddha (Gautama Siddhartha) Fondatorul Budismului