Citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre Rău

24 citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre rău

Buddha (Gautama Siddhartha) Fondatorul Budismului