Citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre Spirit

1 citat de Buddha (Gautama Siddhartha) despre spirit

Buddha (Gautama Siddhartha) Fondatorul Budismului