Citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre Timp

8 citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre timp

Buddha (Gautama Siddhartha) Fondatorul Budismului