Citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre Virtute

2 citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre virtute

Buddha (Gautama Siddhartha) Fondatorul Budismului