Citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre Lege

4 citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre lege

Buddha (Gautama Siddhartha) Fondatorul Budismului