Citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre Viață

32 citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre viață

Buddha (Gautama Siddhartha) Fondatorul Budismului